Năm 2024: Thời điểm chín để Việt Nam thương mại hóa 5G

Năm 2024 sẽ là năm Việt Nam thực hiện thương mại hóa 5G. Việc thương mại hóa 5G trong năm 2024 là thời điểm có nhiều lợi thế phát triển cho các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam.