Công nghệ sẽ thay đổi cuộc sống trong năm 2024?

Nhiều xu hướng công nghệ mới sẽ xuất hiện và tiếp tục thay đổi cuộc sống của con người trong năm 2024.