Nghỉ thai sản, ốm đau vẫn được hỗ trợ tiền thuê nhà

Theo Cục Việc làm, người lao động nghỉ thai sản, ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ chính sách tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg.