Ấn Độ hướng đến mạng viễn thông 6G

Ấn Độ đặt mục tiêu sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới trong việc phát triển công nghệ viễn thông 6G.