Hà Nội phát động hội thi tìm hiểu Nghị quyết phát triển Thủ đô

Nghị quyết số 15-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn dài hạn.