Quảng cáo ngoài trời: Không để mạnh ai nấy làm!

Việc cần làm ngay là ban hành quy chế phối hợp trong hoạt động quảng cáo để kiểm soát việc cấp phép, hậu kiểm, xử lý vi phạm. Tránh tình trạng mạnh ai nấy làm