Nhiều người bị khóa Apple ID không rõ lý do

Họ đột ngột bị đăng xuất khỏi Apple ID và khóa tài khoản khi cố gắng đăng nhập lại.