Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: 49 người đã trúng tuyến

07/12/2022 00:03

Hà Nội có 78 chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, trong đó có 50 chức danh đã hoàn thành thi tuyển, 7 chức danh đang thi, 21 chức danh chưa thi.

UBND Tp. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố trước kỳ họp thứ 10 về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp Thành phố năm 2023.

Về quá trình triển khai Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố, Hà Nội cho biết trong năm 2022 đã tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương; thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Theo đó, UBND Tp. Hà Nội đã ban hành hai quyết định gồm: phê duyệt đề án điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố.

Cùng với đó là quyết định phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển tại 49 sở, ngành và UBND cấp huyện, giao các cơ quan, đơn vị có chức danh thí điểm thi tuyển chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thí điểm thi tuyển đúng quy định.

Trong 78 chức danh lãnh đạo cần thi tuyển, có tổng cộng 182 ứng viên dự thi; 50 chức danh đã hoàn thành thi tuyển (trong đó, 1 chức danh không có người trúng tuyển; trong số 49 chức danh có người trúng tuyển, 18 chức danh là nguồn ngoài đơn vị); 7 chức danh đang thi; 21 chức danh chưa thi.

Sự kiện - Thi tuyển lãnh đạo ở Hà Nội: 49 người đã trúng tuyến

UBND Tp. Hà Nội cho biết còn có sự ngần ngại của cán bộ đăng ký dự tuyển, có một số vị trí, số hồ sơ đăng ký dự tuyển thấp khiến mức độ cạnh tranh chưa cao.

Theo UBND Tp. Hà Nội, qua nắm bắt thực tế triển khai tại các đơn vị cho thấy, việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đã tạo nhiều cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức phát triển, nâng cao tính cạnh tranh trong việc lựa chọn người có tài, đức vào vị trí lãnh đạo, quản lý. Góp phần xóa bỏ tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ trước đây, tăng cường tính dân chủ trong bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ.

Với hình thức thi tuyển, các ứng viên tham gia có cơ hội thể hiện khả năng phân tích, đánh giá nội dung về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển và tư duy nhạy bén, linh hoạt trong xử lý vấn đề thông qua hình thức thi viết và trình bày đề án.

Theo đó, việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý thông qua hình thức tổ chức thi tuyển bước đầu đã tạo chuyển biến lớn về nhận thức trong công tác cán bộ, hình thành môi trường thi tuyển lãnh đạo theo nguyên tắc công khai, minh bạch và cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lãnh đạo quản lý.

Dù vậy, theo UBND Tp. Hà Nội, trong quá trình triển khai cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, còn có sự ngần ngại của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đăng ký dự tuyển, chưa thu hút nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham gia nên có một số vị trí, số hồ sơ đăng ký dự tuyển thấp khiến mức độ cạnh tranh chưa cao.

Ngoài ra, việc chưa có quy chế thi tuyển chức danh lãnh đạo mà phải vận dụng tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành theo Thông tư số 06 ngày 2/12/2020 của Bộ Nội vụ nên quá trình tổ chức, thực hiện nhiều khi còn lúng túng, bất cập.

Việc tổ chức thi viết (vòng 1) cũng khiến phần lớn cơ quan, đơn vị rất e ngại vì triển khai phức tạp, tốn kém kinh phí, thậm chí có nơi, có chỗ cho là hình thức.

Tuy nhiên quá trình thi tuyển theo UBND Tp. Hà Nội còn một số vướng mắc. Theo đó, tổng thời gian tổ chức thi tuyển khá dài (tối thiểu gần ba tháng) nên ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan tổ chức thi tuyển. Tại một số đơn vị, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận còn chưa được quan tâm đúng mức dẫn tới việc khi triển khai thi tuyển lại vướng nguyên tắc phải có số dư.