Công nhận hôn nhân cùng giới sẽ góp phần vào tăng trưởng GDP

Theo nhóm nghiên cứu, tỉ lệ gia tăng bình quân GDP mang lại bởi việc công nhận hôn nhân cùng giới trong ngắn hạn là từ 0,17% đến 0,44% một năm.