Thủ tướng lập Tổ công tác nghiên cứu, đầu tư xã hội hóa một số sân bay

Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác và xã hội hóa đầu tư một số cảng hàng không.