Bộ GTVT đốc thúc 4 địa phương hoàn thiện hệ thống thu phí không dừng

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng.