Hà Nội tập huấn cho cán bộ quản lý các dự án đầu tư công

16/08/2022 22:02

Sở KH&ĐT Hà Nội tiến hành tập huấn cho 500 cán bộ về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của TP và phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình.

Ngày 16/8, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quy định một số nội dung quản lý Đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố và quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư cho 500 đại biểu đến từ 113 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

Trong vòng 1 ngày, 500 đại biểu sẽ được nghe các giảng viên đến từ Vụ Giám sát, Thẩm định đầu tư - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội giới thiệu và giải đáp các thông tin liên quan đến quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 của UBND Thành phố Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội và quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư thuộc Thành phố.

Ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng, trong thời gian qua, công tác quản lý đầu tư và xây dựng, nhất là đầu tư công, pháp luật đã có nhiều thay đổi theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ. Cụ thể, đó là Quốc hội ban hành Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 thay thế Luật Đầu tư công 2014 và Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2014. Chính phủ và các Bộ ngành đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn triển khai các Luật nêu trên.

Sự kiện - Hà Nội tập huấn cho cán bộ quản lý các dự án đầu tư công

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Theo Phó Chủ tịch TP, để tổ chức triển khai 2 luật nêu trên và các quy định có liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn Thành phố, năm 2022, UBND Thành phố đã ban hành 2 quy định: Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội thay thế quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND Thành phố và có hiệu lực từ ngày 09/4/2022; quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 quy định phân công tổ chức giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư của thành phố Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 20/02/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn cho biết, từ khi có hiệu lực thi hành đến nay, các quy định tại 2 quyết định nói trên đã được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, cơ bản đáp ứng với yêu cầu công tác quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố.

Hiện nay, UBND Thành phố tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản lý đầu tư xây dựng các chương trình, dự án đầu tư của Thành phố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và cơ chế, chính sách đặc thù của Thủ đô để đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Thành ủy, UBND Thành phố đang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành và quận, huyện, thị xã xây dựng Đề án phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ để sửa đổi, thay thế Nghị quyết Số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố và quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 của UBND Thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Dự kiến, đề án sẽ được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 9/2022.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn mong rằng, sau hội nghị tập huấn các đại biểu sẽ nắm chắc hơn các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, áp dụng hiệu quả vào việc xử lý các công việc liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng và giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn thuộc Thành phố quản lý.