Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Không phải cứ có ca F0 là đóng cửa toàn bộ nhà máy!

Theo Phó Thủ tướng, một khu công nghiệp có tới 20.000 công nhân mà đến lúc trở thành ổ dịch thì rất nguy hiểm, song cũng không cứng nhắc khi có F0 thì đóng cửa nhà máy với hàng ngàn công nhân.